Archief


Onderzoekers: Helft minder nieuwe sociale huurwoningen door verhuurderhefing

01/05/20

 

De belasting op sociale huurwoningen, de verhuurderheffing, heeft tot gevolg dat woningcorporaties tienduizenden huizen minder kunnen bouwen. Dat schrijven onderzoeksbureaus Companen en Thésor. ‘Het is wooncrisis en steeds meer gezinnen zitten met smart op een betaalbare huurwoning te wachten. Ongelooflijk dat het kabinet nog steeds vasthoudt aan de verhuurderheffing’, stellen opdrachtgevers VNG, Woonbond en Aedes. ‘In de huidige crisis is het al helemaal niet meer verantwoord.’


Huurdersraadpleging


Woonbond: zet mes in belastingdruk corporaties en zorg voor meer betaalbare huurwoningen

19/02/20

 

In een brief aan de Kamer roept de Woonbond de politiek op om het mes te zetten in de oplopende belastingdruk bij corporaties. Door de stapeling van belastingen de afgelopen tien jaar, lekken er jaarlijks miljarden weg uit de sociale huursector. Hierdoor wordt er veel te weinig in volkshuisvesting geïnvesteerd. De Kamer debatteert vandaag over de woningnood met minister van Veldhoven.


Eerste Kamer stemt in met lagere huurstijging corporaties

28/01/20

 

Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wijziging huursomstijging aangenomen. Hiermee is de lagere huursomstijging die de Woonbond en Aedes af hebben gesproken in het Sociaal Huurakkoord in 2018, verankerd in de wet. 


Corporaties krapper bij kas door forse belastingen

23/01/20

 

Corporaties zitten krapper bij kas nu ze proberen de huurprijzen betaalbaar te houden en de belastingdruk-onder andere door de verhuurderheffing- toeneemt. Dat blijkt uit onderzoek van Finance Ideas. 


Sociale huurprijs stijgt in 2020 gemiddeld niet meer dan inflatie

20/12/19

 

Komend jaar stijgen de huurprijzen van sociale huurwoningen bij corporaties gemiddeld niet meer dan inflatie. Dat komt door afspraken uit het Sociaal Huurakkoord over het beperken van de huursom tussen Woonbond en Aedes. 


Hogere woonlasten voor huurders met zonnepanelen vanaf 2023

 17/12/19

 

Het kabinet wil vanaf 2023 de salderingsregeling voor zonnepanelen gaan afbouwen. De regeling, waarmee huurders een vergoeding krijgen voor teruggeleverde elektriciteit, wordt in negen jaar afgebouwd.


Aedes en Woonbond: Verduurzaming moet betaalbaar zijn voor huurder

09/12/19

 

Uitvoering van het klimaatakkoord is belangrijk, maar mag niet ten koste gaan van huishoudens met de laagste inkomens. Dat schrijven Aedes en Woonbond aan Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, in antwoord op zijn verzoek het Klimaatakkoord te onderschrijven.


Corporaties willen echt antwoord op bezwaar verhuurderheffing

05/12/19

 

180 corporaties tekenden dit jaar bezwaar aan bij de belastingdienst tegen het betalen van de verhuurderheffing. Deze belasting, die corporaties betalen over de waarde van hun sociale huurwoningen, is in strijd met de Woningwet. Die stelt dat corporaties huuropbrengsten moeten investeren in de volkshuisvesting.


Steeds meer huishoudens in energiearmoede

19/11/19

 

Honderdduizenden huishoudens in Nederland kunnen hun energierekening amper betalen. Die groep dreigt de komende jaren alleen maar te groeien. Dat blijkt uit een onderzoek van Ecorys in opdracht van Milieudefensie.


115.000 extra huishoudens in aanmerking voor huurtoeslag

18/11/19

 

Door een wijziging in de Wet op de huurtoeslag krijgen vanaf 1 januari 2020 115.000 huishoudens extra recht op huurtoeslag. Dit komt door het wegvallen van de harde inkomensgrenzen.


Huurders en woningzoekers roepen Kamer op tot actie tegen wooncrisis

11/11/19

 

De Woonbond, woningcorporaties en vele huurders en woningzoekenden vroegen vandaag in de Tweede Kamer om oplossingen voor de Wooncrisis. 


Miljardeninvestering nodig voor woningaanpassing ouderen

07/11/19

 

90 tot 95 procent van alle ouderen woont zelfstandig thuis. Maar veel van hun woningen zijn niet levensloopbestendig en liggen ver van voorzieningen. Er zijn vele miljarden euro’s nodig om hun woonsituatie te verbeteren.


Draai bezuiniging huurtoeslag terug

04/10/19

 

Een brede coalitie van maatschappelijke organisaties –waaronder de Woonbond– stuurde de Tweede Kamer deze week een oproep met voorstellen om armoede en schulden aan te pakken. Eén van de voorstellen: draai een bezuiniging op de huurtoeslag terug.


Schaf heffing af en pak de wooncrisis aan

03/10/19

 

Ruim 180 woningcorporaties maken massaal bezwaar tegen de zogenoemde verhuurdersheffing. In een gezamenlijke oproep pleiten ze ervoor "de 1,7 miljard euro aan huuropbrengsten die nu worden afgedragen aan de Staat, in te zetten voor de volkshuisvesting". Meer dan de helft van de woningcorporaties doet mee aan de actie.


Corporaties massaal in bezwaar tegen verhuurderheffing

03/10/19

 

De ingediende bezwaren vallen samen met de actie #ikwileenhuis. De afgelopen weken hebben woningcorporaties samen met de Woonbond aandacht gevraagd voor de wooncrisis. Met de website wooncrisis.nl en #ikwileenhuis zijn tal van verhalen gedeeld van mensen die vastlopen op de woningmarkt door het tekort aan betaalbare huurwoningen.


Actie tegen miljardenheffing sociale huur

27/09/19

 

Corporaties maken deze dagen weer de verhuurdersheffing over naar de Belastingdienst. Gisteren deelden corporaties massaal screenschots van het over te maken bedrag op Twitter, om duidelijk te maken dat er enorme bedragen uit de huursector verdwijnen om de staatskas te spekken terwijl er een enorm gebrek is aan betaalbare huurwoningen.


Huur onbetaalbaar voor kwart van de huurders

13/09/19

 

Voor ruim 800.000 hurende huishoudens – een kwart van de huurders in Nederland – is huren onbetaalbaar. Door de te hoge huur houden zij te weinig geld over om van te leven. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Nibud.


Klimaatakkoord voor huurders

15/08/19

 

De Woonbond heeft over de plannen van het Klimaatakkoord meegepraat en moet nog besluiten of zij de huidige afspraken zal steunen. Wat betekent het Klimaatakkoord voor huurders?


Huurders maken zich zorgen om middeninkomens

19/07/19

 

Het regent reacties op het wetsvoorstel waarmee het Kabinet de inkomensgrenzen voor sociale huur wil verlagen en hogere inkomensafhankelijke huurverhogingen wil doorvoeren. Huurders waarschuwen dat middeninkomens hiermee nog verder in de knel komen op de woningmarkt.


Servicekosten vaak te hoog

04/07/19

 

Zo’n driekwart van de huurders die naar de Huurcommissie stappen vanwege een te hoge afrekening van de servicekosten, krijgt gelijk. Dat levert ze gemiddeld een verlaagde rekening op van €808,69  blijkt uit onderzoek van de Woonbond naar de uitspraken die het afgelopen half jaar door de Huurcommissie zijn gepubliceerd.


Kabinet ontneemt alleenstaanden kans op sociale huurwoning

27/06/19

 

Het kabinet koppelt de inkomensgrens voor sociale huurwoningen aan de grootte van het huishouden. Aedes en de Woonbond pleiten daar al langer voor. Maar door de inkomensgrenzen die het kabinet nu voorstelt, komen juist minder mensen in aanmerking voor een sociale huurwoning. Terwijl ze daar wel op aangewezen zijn. Ook de inkomensafhankelijke huurverhoging gaat veranderen. De huurprijs kan in dit voorstel voor middeninkomens in veel grotere stappen omhoog.


Gemiddelde woonlasten huurders variëren van 30 tot 41 procent van inkomen

11/06/19

 

Huurders van corporatiewoningen besteden gemiddeld 32% van hun netto inkomen aan woonlasten (huur, energie en belastingen). Particuliere huurders zijn gemiddeld 37% van hun inkomen kwijt aan de totale woonlasten. Dat blijkt uit de vandaag verschenen Lokale Monitor Wonen 2019 van Aedes, Woonbond, G4, G40 en VNG.


Huurders zijn groot deel inkomen kwijt aan wonen

04/04/19

 

Huurders van een woning besteden gemiddeld 38,1 procent van hun inkomen aan wonen. Voor huiseigenaren ligt dat percentage, de 'woonquote', op 29 procent. Dat blijkt uit de vandaag gepresenteerde cijfers van het WOON-onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gat tussen kopers en huurders is bovendien groter geworden. Het CBS geeft aan dat dat niet te verklaren is door inkomensverschillen, maar door een groter verschil in gemiddelde woonlasten. 


Huurders zijn te veel inkomen kwijt aan vaste lasten

19/03/19

 

Mensen zijn gemiddeld meer dan de helft van hun inkomen kwijt aan vaste lasten, becijferde het Nibud.  Vooral huurders zijn een fors deel van hun inkomen kwijt aan vaste lasten.


Inkomensgrens voor sociale huur op de schop

25/02/19

 

Minister Ollongren wil de inkomensgrens waarmee huishoudens recht hebben op een sociale huurwoning veranderen. Eenpersoonshuishoudens dreigen de dupe te worden omdat Ollongren de grens voor hen wil verlagen.

 


Huurders en corporaties achter Sociaal Huurakkoord

21/12/18

 

De Verenigingsraad van de Woonbond stemt in met het Sociaal Huurakkoord. In dat akkoord spreken corporaties en de Woonbond af dat de huurprijzen bij corporaties gemiddeld maximaal met inflatie kunnen stijgen.


Wat verandert er voor huurders in 2019?

19/12/18

 

Het komende jaar verandert er weer veel voor huurders en woningzoekenden.


Woonbond en woningcorporaties dicht bij nieuw Sociaal Huurakkoord

18/12/18

 

De Woonbond en Aedes hebben op bestuursniveau een onderhandelingsakkoord bereikt over een nieuw Sociaal Akkoord.


Woningzoekenden en huurders gebaat bij ruimte voor lokaal maatwerk

21/11/18

 

De Woningwet heeft ervoor gezorgd dat woningcorporaties zich meer op hun kerntaken richten. Tegelijkertijd werkt de Woningwet soms te beperkend, en is er lokaal ruimte nodig om af te kunnen wijken. Bijvoorbeeld door corporaties ook middeninkomens te laten bedienen op krappe woningmarkten, zo stelt de commissie Van Bochove, die een evaluatie van de Woningwet uitvoerde in opdracht van corporatiekoepel Aedes. De Woonbond kan zich vinden in de grote lijnen van het vandaag gepresenteerde rapport.


het Meldpunt Energiealarm van de woonbond

11/10/18

 

Kort geleden opende de Woonbond het Meldpunt Energiealarm. Huurders met een hoge energierekening en/of een slecht geïsoleerde woning kunnen daar laten weten wat er aan de hand is in hun woning, hoe hoog hun energierekening is, en wat zij precies verbruiken aan energie. Ruim 400 huurders uit het hele land namen al de moeite een melding te doen. Dat er in korte tijd al zoveel meldingen binnenkwamen is fantastisch, maar nog meer is nog beter. Immers, hoe meer meldingen… 

 

  • hoe betrouwbaarder en vollediger onze rapportage over dit Meldpunt
  • hoe beter het lukt de politiek ervan te overtuigen dat het om een groot probleem gaat
  • hoe krachtiger ons pleidooi om een compensatieregeling voor lage inkomens die hoge stookkosten hebben waar ze niets aan kunnen doen

Wat kunt u doen?

  • Volg ons op Facebook, Twitter of YouTube en deel onze oproepen over het Meldpunt met uw volgers
  • Vraag in uw (elektronische of papieren) nieuwsbrief aandacht voor het Meldpunt
  • Verwijs naar het Meldpunt op uw website

 

Woont u zelf in een slecht geïsoleerde woning en/of is uw rekening hoog? Doe dan ook zelf een melding. En vraag uw buren in een vergelijkbare woning om hetzelfde te doen.


Huurders met lage inkomens zien energierekening fors stijgen

28/09/18

 

De energieprijzen gaan de komende tijd omhoog, terwijl de energierekeningen van vele huurders nu al erg hoog zijn. Voor huurders verwacht de Woonbond in 2019 een stijging van de energierekening van gemiddeld €127.


Woonbond: uitrookplan middeninkomens asociaal

26/09/18

 

‘Heel veel middeninkomens kunnen helemaal geen huur boven de sociale huurgrens betalen, het is absurd deze mensen hun betaalbare huurwoning uit te jagen’, reageert Paulus Jansen, directeur van de Woonbond, op het plan van de coalitiepartijen om de huurprijs van middeninkomens in een sociale huurwoning fors te verhogen. 


Onderhandelaars bereiken geen sociaal huurakkoord

05/09/18

 

De afgelopen zes jaren stegen de huurprijzen gemiddeld 18,5%, blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Veel meer dan de stijging van 8,5% van de consumentenprijzen. In 2013 werd het beleid dat de huurprijzen van sociale huurwoningen maximaal met inflatie stegen losgelaten, met een huurexplosie als gevolg.

 


Huur stijgt fors boven inflatie

20/09/18

 

Na weken intensief onderhandelen hebben corporatiekoepel Aedes en de Woonbond de onderhandelingen over een Sociaal Huurakkoord afgebroken. Het eindbod van Aedes betekent dat het mogelijk blijft dat de huren boven inflatie stijgen.

 


Rechter: Belastingdienst moet schadevergoeding betalen om Gluurverhoging

31/05/18

 

De Belastingdienst moet een huurder een schadevergoeding betalen omdat er in de periode van 2013 tot en met 2016 inkomensgegevens verstrekt zijn aan de verhuurder, terwijl hier geen wettelijke basis voor was. De Belastingdienst overtrad hiermee zijn geheimhoudingsplicht en de huurder heeft hier financiële schade aan ondervonden. De verhuurder heeft op grond van deze gegevens een hogere huurverhoging doorgevoerd. De zaak werd gesteund door het juridisch fonds van de Woonbond.

 


Huurders hebben stuk minder te besteden dan kopers

29/05/18

 

Huurders hebben na aftrek van woonlasten vaak een stuk minder geld te besteden dan kopers met een vergelijkbaar inkomen. En dat verschil loopt onder het huidige kabinetsbeleid alleen maar op, blijkt uit onderzoek van het NIBUD in opdracht van de Woonbond. Kopers gaan er in de huidige regeerperiode in koopkracht veel meer op vooruit dan huurders.

 


Huurverhoging 2018 Controleer of u met succes bezwaar kunt maken

01/05/18

 

Veel huurders van een sociale huurwoning krijgen per 1 juli een huurverhoging. Het voorstel voor die huurverhoging moet aan allerlei wettelijke regels voldoen. Vooral de regels voor de extra, inkomensafhankelijke huurverhoging zijn ingewikkeld. Wie op 1 juli AOW-gerechtigd is of een huishouden heeft van minstens 4 personen kan met succes bezwaar maken als de verhuurder meer dan 3.9% huurverhoging vraagt. Ook inkomensdaling of afhankelijkheid van intensieve zorg kunnen goede redenen zijn voor bezwaar. Kunt u met succes bezwaar maken?

 


Veel draagvlak verduurzaming onder huurders

07/02/18

 

Renovaties om huurwoningen te verduurzamen kunnen op veel draagvlak rekenen onder huurders, blijkt uit onderzoek van de Woonbond. 

 


Corporaties boeken forse winsten

01/03/18

 

Corporaties hebben de afgelopen jaren forse winsten geboekt. Gemiddeld maken ze 23% winst op de huuropbrengst, maakt de Woonbond vandaag bekend.

 


Arme huurders betalen de helft van hun inkomen aan huur

17/01/18

 

Van de huishoudens die al minstens vier jaar lang van een laag inkomen moesten rondkomen, woont 83 procent in een sociale huurwoning, blijkt uit vandaag verschenen onderzoek naar langdurige armoede van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Door hoge huurstijgingen is deze groep een steeds groter deel van hun inkomen kwijt aan wonen. In 2015 was dit 46,7% bij sociale huurders en 53,9% bij particuliere huurders.


Teleurstellende uitspraak rechtszaak Gluurverhoging

10/01/18

 

De rechtbank in Den Haag heeft vandaag uitspraak gedaan in de rechtszaak tegen de Staat en verhuurdersorganisaties over de inkomensafhankelijke huurverhoging.