Privacy Policy (AVG)

Stichting Huurdersorganisatie WAP hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Huurdersorganisatie WAP houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

U kunt altijd inzage krijgen in de gegevens die wij van u geregistreerd hebben, dit kan door een e-mail te sturen aan het bestuur van de stichting. (Info@shwap.nl). Ook heeft u het recht om fouten in de gegevens te laten corrigeren of te laten wissen. Klik hier voor de overige rechten die u hebt.

 

Als Stichting Huurdersorganisatie WAP zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, stuur dan een e-mail aan Info@shwap.nl. Mocht u een klacht hebben over hoe wij omgaan met uw gegevens, kunt u die ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Klik hier voor meer informatie.

Download
Privacy Policy.pdf
Adobe Acrobat document 78.7 KB